Regulamin organizacyjny ZGKiM

 

Część I.

Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§2.

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany dalej „zakładem” realizuje zadania:

1.Własne wynikające z ustaw oraz statutu zakładu i niniejszego regulaminu.

2. Zlecone przez Urząd Gminy oraz inne podmioty.

§3.

Siedziba zakładu jest miejscowość Michałowo.

 

Część II.

Zasady kierowania zakładem

§4.

 1. Pracą zakładu kieruje kierownik zwany dalej „Kierownikiem zakładu” przy pomocy kierowników sekcji.
 2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zakładu.
 3. Kierownicy sekcji zapewniają sprawne funkcjonowanie zakładu i warunki jego działania, a także organizację pracy zakładu w zakresie ustalonym przez kierownika zakładu.

§5.

Do obowiązków kierownika należy:

 1. Reprezentowanie zakładu na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących zakładu.
 2. Nawiązywanie i rozwiazywanie stosunków pracy z pracownikami.
 3. Wydawanie zarządzeń dotyczących działalności zakładu.

§6.

Kierownicy sekcji wykonują wyznaczone przez kierownika zakładu zadania w zakresie:

 1. Rozwiazywania problemów wynikających z zadań zakładu.
 2. Opracowania zakresów czynności dla pracowników.
 3. Zapewnienia sprawnej obsługi.
 4. Sprawowania kontroli dyscypliny pracy, zasad BHP i ppoż.

§7.

Kierownik zakładu może powierzyć prowadzenie spraw zakładu w swoim imieniu wyznaczonemu pracownikowi.

 

Część III.

Struktura organizacyjna zakładu

§8.

W skład zakładu wchodzą następujące sekcje:

 1. Sekcja drogowo- mostowa
 2. Sekcja mieszkaniowa
 3. Sekcja finansowo- organizacyjna
 4. Sekcja wodno- kanalizacyjna i ochrony środowiska

§9.

 1. Sekcjami kieruje Kierownik Zakładu bądź w jego imieniu kierownicy sekcji.
 2. Kierownikiem sekcji finansowo- organizacyjnej jest główna księgowa Zakładu.

§10.

 1. Kierownik sekcji dokonuje podziału czynności pomiędzy pracownikami, kierując się względami racjonalnej organizacji pracy.
 2. Kierownika sekcji w czasie długotrwałej nieobecności zastępuje osoba wyznaczona przez kierownika zakładu.

 

Część IV.

Zakres działania sekcji

§11.

Do wspólnych zadań sekcji zakładu należy:

 1. Koordynowanie oraz stymulowanie procesów działania oraz rozwoju zakładu.
 2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 3. Usprawnianie organizacji metod w formie pracy zakładu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy obsługi.

§12.

Do zakresu działań sekcji finansowo- organizacyjnej należy:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego funkcjonowania zakładu.
 2. Zapewnienie zgodności działania zakładu z przepisami prawa.
 3. Prowadzenie spraw kadrowych.
 4. Opracowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z jego realizacji.
 5. Analiza wykorzystanie budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian celem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
 6. Zapewnianie prawidłowej realizacji budżetu w celu zachowania równowago budżetowej.
 7. Prowadzenie rachunkowości budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez zakład.
 8. Prowadzenie ewidencji funduszu płac.
 9. Współpraca z RIO i US.
 10. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

 

Przy znakowaniu sekcja używa symboli: SFO.

§13.

Do zakresu działań sekcji drogowo- mostowej należy:

 1. Zarzadzanie gminną siecią dróg.
 2. Obsługa eksploatacyjna i techniczna dróg.
 3. Budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą drogową.
 4. Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy.
 5. Utrzymanie zieleni na terenie gminy.

 

Przy znakowaniu sekcja używa symboli: SDM.

§14.

Do zakresu działań sekcji mieszkaniowej należy:

 1. Zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi oraz urządzeniami i terenami związanymi z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej.
 2. Obsługa eksploatacyjna, techniczna i administracyjna budynków komunalnych oraz innych nieruchomości przekazanych zakładowi.
 3. Realizacja zleconych prac budowlanych i remontowych.

 

Przy znakowaniu sekcja używa symboli: SM.

§15.

Do zakresu działań sekcji wodno- kanalizacyjnej i ochrony środowiska należy:

 1. Zarzadzanie gminna siecią wodno- kanalizacyjną
 2. Obsługa eksploatacyjna, techniczna i administracyjna sieci wodociągowo- kanalizacyjnej.
 3. Budowa i modernizacja sieci.
 4. Zapewnienie dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków.
 5. Zarzadzanie gminnymi oczyszczalniami, hydroforniami, stacjami uzdatniania wody oraz eksploatacją wysypisk.

 

Przy znakowaniu sekcja używa symboli: SWKiOŚ.

§16.

Ustala się godziny pracy zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

§17.

Kontrole wewnętrzną wykonuje:

 1. Kierownik zakładu
 2. Kierownicy sekcji

§18.

 1. Kontrola wewnętrzna obejmuje kontrole: problemową, doraźną i sprawdzającą.
  1. Problemowa obejmuje wybrane zagadnienia w jednej lub kilku komórkach organizacyjnych;
  2. Doraźna wynikająca z bieżących nieprzewidzianych potrzeb lub poleceń kierownika zakładu;
  3. Sprawdzająca mająca na celu sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prawidłowości i rzetelności udzielonych odpowiedzi.
  4. Wyniki działalności kontrolnej powinny być wykorzystywane do:
   1. Usprawniania pracy w zakładzie.
   2. Postepowania służbowego lub dyscyplinarnego.
   3. Przeglądu kadrowego.
   4. Planowania szkoleń pracowników.

 

Działalność kontrolna powinna być łączona z udzielaniem instruktażu.