WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Zamówienie usługi pod nr tel:  (85) 7 131 790

Umowę na wywóz nieczystości pobierz: TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 226/2016
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016r. poz. 573 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządza się, co następuje:
§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 21.11.2016r. zatwierdza się jednostkową
cenę brutto:
1) wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 133,92 zł/szt.;
§ 2. Do wymienionej w § 1 ceny został doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2017r. traci moc Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Michałowa z dnia
31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem 01.01.2017r.

Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk