WODOCIĄGI I KANALIZACJA

WODOCIĄGI I KANALIZACJA:

– wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci: wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej/ kanalizacji deszczowej do pobrania w poniższym linku:

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 

UCHWAŁA NR XXXV/251/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm. poz. 2180) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018r. poz. 130) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo stanowiący załącznik do uchwały, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
mgr Irena Suprun

 

UCHWAŁA NR XXXIII/227/17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328, 1566) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się do dnia 31.12.2018r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
mgr Irena Suprun

 

UCHWAŁA NR XXVII/258/13
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie Gminy Michałowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858; z 2007r. Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz. 1578, z 2012r. poz. 951, poz. 1513) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się stawki taryf i opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Michałowo w wysokości:
1) 2,26 zł/m3 + podatek VAT – dla wszystkich odbiorców,
2) 2,00 zł + podatek VAT – opłata stała miesięczna od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych.
§ 2. Zatwierdza się stawki taryf i opłat za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo w wysokości:
1) 4,95 zł/m3 + podatek VAT – dla wszystkich dostawców,
2) 3,00 zł + podatek VAT – opłata stała miesięczna dla wszystkich dostawców.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XI/93/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za  biorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo zmienionej uchwałą nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011r.
§ 4. Taryfy i opłaty o których mowa w § 1 i 2 obowiązują od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Bogusław Ostaszewski

UCHWAŁA NR XXVII/259/13
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Michałowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548). oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858; z 2007r. Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz. 1578, z 2012r. poz. 951, poz. 1513) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w wysokości 1,36 zł do m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo przez gospodarstwa domowe oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XI/92/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Bogusław Ostaszewski