Statut

Statut w wersji PDF: statut

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/23/02

                                                                                                     Rady Gminy Michałowo

                                                                                                               z dnia 30 grudnia 2002 roku

W Statucie Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie stanowiącym załącznik Nr XXVI/147/01 do Uchwały z dnia 26.06.2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §4 ust. 1 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójta” w §5 wyraz „Zarządem” zastępuje się wyrazem, „Wójta”
 2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca zatrudniony i zwalniany przez Kierownika w uzgodnieniu z Wójtem Gminy”
 3. W ust. 4 skreśla się wyrażenie „dalszych”

 

Uchwała Nr IV/23/02

RADY GMINY MICHAŁOWO

Z dnia 30 grudnia 2002 roku

Zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rady Gminy uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI/147/92 Rady Gminy Michałowo z dnia 26.09.199r. w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie wprowadza się następujące zmiany:

 1. do §2 pkt.1 dodaje się treść: „ – zarządzanie gminną siecią dróg, a w szczególności obsługa eksploatacyjna i techniczna dróg, budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą drogową”

§2

Zatwierdza się zmianę Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/147/01

           Rady Gminy w Michałowie

                                                                                                  z dnia 26 czerwca 2001 roku

Statut

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

§1

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie jest gminnym zakładem budżetowym.

§2

Siedzibą Zakładu jest Michałowo a terenem działania jest obszar Gminy Michałowo.

§3

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 742 z późniejszymi zmianami)
 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)
 3. niniejszego statutu

§4

 1. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie utworzonym przez Radę gminy kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy.
 2. Powołanie może być poprzedzone konkursem.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go osoba przez Kierownika upoważniona.
 4. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie może w zakresie jego właściwości udzielić dalszych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilno- prawnych i faktycznych.

§5

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Komórek organizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika, po uzgodnieniu z Zarządem Gminy Michałowo.

§6

 1. Zakład działa na bazie mienia komunalnego określonego w załączniku do decyzji Wojewody Nr GG.I.0181/45/118/91 z dnia 27 maja 1991r. w sprawie komunalizacji mienia gminnego oraz mienia nabytego w toku działalności.
 2. Gospodaruje przekazanym w użytkowanie mieniem, zapewniając jego ochronę oraz należyte wykorzystanie i odtworzenie.
 3. Zakład wykonuje w stosunku do przekazanego w użytkowanie mienia komunalnego wszelkie uprawnienia z wyjątkiem zbywania, wydzierżawiania lub przekazywania

§7

Nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie sprawuje Rada Gminy.

§8

Rada Gminy w ustalonych siebie terminach dokonuje oceny prawidłowości funkcjonowania Zakładu

§9

Traci moc Statut  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, zatwierdzony uchwałą XIV/66/92 Rady Gminy Michałowo z 27 lutego 1992r.

§10

Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy.