CENNIK OPŁAT TARGOWYCH

pasek

UCHWAŁA NR XXVIII/269/13

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 23 maja 2013 r. o samorządzie gminnym . Dz. U. z 2013r. , poz. 594, poz. 645 oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1, lit. a o pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) Rada Miejska w Michałowie , uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku położonym na terenie miasta Michałowa oraz w innych miejscach wyznaczonych do handlu na terenie Gminy w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży artykułów z samochodu ciężarowego, autobusu – 25 zł,

2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego, osobowego , namiotu, 

      stołu straganu – 20 zł,

3) ciągnika z przyczepą, wozu konnego – 15 zł,

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka – 5 zł  

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu dokonywania sprzedaży.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4. Inkasentem opłaty jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie – zarządca targowiska.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 10% od pobranych kwot w drodze inkasa.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr VII/61/11 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 150, poz. 1731)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Bogusław Ostaszewski

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/uchw_r_1121_xxviii_269_13.htm?&lsid=uchwaly&lvl=MjAxMyUlMTElJQ%3D%3D&llvl=

pasek

TARGOWICA

„Poprzez budowę targowiska stałego w Michałowie chcemy wpłynąć na rozwój i dynamikę lokalnej przedsiębiorczości oraz handlu”- informuje Burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Z targowiska w Michałowie skorzystają rolnicy, producenci, przedsiębiorcy, twórcy ludowi z gmin Gródek, Zabłudów, Narew. Samorządy tych miejscowości zawarły w tej sprawie porozumienie, którego celem jest przystąpienie do wspólnej realizacji organizacji sprzedaży na stałym targowisku gminnym w Michałowie. Poprzez stworzenie i zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu Gmina Michałowo pragnie, stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawić jakość sprzedaży bezpośredniej. Na mocy zawartego porozumienia Gminy Gródek, Zabłudów, Narew przyczynią się do rozpropagowania wśród rolników, producentów, przedsiębiorców, twórców ludowych oraz społeczności lokalnej informacji o możliwości korzystania ze stałego targowiska w Michałowie, zachęcając tym samym swoich mieszkańców gmin do sprzedaży, a konsumentów do zaopatrywania się w oferowane produkty.

plan