LOKALE KOMUNALNE

 

pasekWnioski w sprawie wynajmu lokali komunalnych kierować należy do Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Można je składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15- 15.15 na biurze podawczym UM w Michałowie (pokój nr 1).

Dodatkowe informacje na ten temat udzielane są pod numerem telefonu: 85 7 131 781

Otwierając poniższy link zapoznasz się z Uchwałą Rady Nr XX/180/12 z dnia 2012-10-25 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/uchw_r_1025_xx_180_12.htm?&lsid=uchwaly&lvl=MjAxMiUlMTAlJQ%3D%3D&llvl=

.

ZARZĄDZENIE Nr 275 /13  Burmistrza Michałowa z dnia 20 listopada  2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych   Gminy Michałowo

               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r . w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017″ (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 98, poz. 824 z dn. 27 kwietnia 20012 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w wysokości 4,34 zł.

§ 2. Wysokość stawek czynszu będzie naliczana zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 25 października 2012roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r poz.3169)

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Michałowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowo.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZGKiM w Michałowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

Otwierając poniższy link zapoznasz się z Uchwałą Rady Nr  XXVII/253/13 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo:

.
.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MICHAŁOWO
§ 1. Ilekroć w niniejszych przepisach jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Michałowo;
2) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
3) lokalu – oznacza to lokal mieszkalny należący do gminnego zasobu mieszkaniowego;
4) lokalu socjalnym – oznacza to lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego Gminy zakwalifikowany jako lokal socjalny w rozumieniu ustawy;
4a) tymczasowym pomieszczeniu – oznacza to pomieszczenie należące do zasobu mieszkaniowego Gminy zakwalifikowane jako tymczasowe pomieszczenie w rozumieniu ustawy;
5) gospodarstwie domowym – oznacza to gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby;
6) spełniającym kryteria – oznacza to osoby, którym ze względu na spełnienie określonych w uchwale warunków może być wynajęty lokal lub lokal socjalny;
7) lokalu wolnym – oznacza to lokal opróżniony, do którego żadna osoba, oprócz właściciela, nie posiada tytułu prawnego;
8) osobach mających zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – są to osoby wraz z członkami gospodarstwa domowego zajmujące lokal mieszkalny, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada co najmniej 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 10 m2 powierzchni pokoi;
9) dochód – oznacza to dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
I. WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO UZASADNIAJĄCA ODDANIE W NAJEM LUB W PODNAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO UZASADNIAJĄCA ZASTOSOWANIE OBNIŻEK CZYNSZU
§ 2. Wynajęcie lokalu może nastąpić, gdy osoby zamieszkujące na terenie Gminy Michałowo, ubiegające się o najem mają następujące dochody na jednego członka gospodarstwa domowego:
1) nieprzekraczające 150 procent najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 100 procent w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;
2) nieprzekraczające 200 procent najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 150 procent w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli wśród członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania jest osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
§ 3. Za spełniających kryterium dochodowe do wynajęcia lokalu uznaje się również:
1) wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz repatriantów otrzymujących od Gminy lokale mieszkalne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, w ciągu 6 miesięcy od opuszczenia placówki lub przyjazdu do Polski;
2) mieszkańców Gminy, którzy utracili swoje mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;
3) lokatorów z zasobu mieszkaniowego Gminy, którym zaproponowano wynajęcie wolnego lokalu w zamian za zwolnienie dotąd zajmowanego.
§ 4. Za spełniających kryteria dochodowe do uzyskania najmu lokalu socjalnego uznaje się osoby nieprzekraczające 50 procent dochodu ustalonego w § 2. uchwały oraz osoby, którym w wyroku eksmisyjnym przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego.
§ 5. Ustalenie średnich dochodów miesięcznych na członka gospodarstwa domowego, o których mowa w § 2. i § 4., następuje za okres i na zasadach przewidzianych dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego.
II. WARUNKI ZAMIESZKIWANIA KWALIFIKUJĄCE WNIOSKODAWCĘ DO ICH POPRAWY
§ 6. 1. Poprawa warunków mieszkaniowych oznacza przyznanie wnioskodawcy, na jego wniosek, lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy w zamian za rezygnację z najmu lokalu dotąd zajmowanego.
2. Poprawa warunków mieszkaniowych może polegać na wynajęciu dwóch lokali w zamian za rezygnację z najmu lokalu dotąd zajmowanego.
3. Poprawa warunków mieszkaniowych może polegać również na wynajęciu lokalu z przeznaczeniem dla części członków gospodarstwa domowego zajmujących lokal dotychczasowy. W takiej sytuacji nie dochodzi do zwolnienia lokalu dotychczasowego, chociaż może zmienić się krąg najemców tego lokalu.
4. Poprawa warunków mieszkaniowych może być poprzedzona zawarciem umowy, w której Gmina ustali termin wykonania eksmisji z lokalu, a osoba zainteresowana poprawą warunków mieszkaniowych zobowiąże się pokryć koszty eksmisji i co najmniej 50 % wysokości zadłużenia.
§ 7. 1. Uprawnionymi, zgodnie z § 6. ust. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, do wnioskowania o poprawę warunków mieszkaniowych są najemcy lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy niemający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu § 1. pkt 8 niniejszej uchwały, oraz spełniający kryteria dochodowe określone w § 2.
pkt 1 lub 2.
2. Mimo niespełnienia kryterium z ust. 1 za uprawnionych do wnioskowania o poprawę warunków mieszkaniowych uznaje się najemców, w których gospodarstwie domowym jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim i gdy zajmowane mieszkanie nie jest położone na parterze budynku, w którym nie ma windy.
III. KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO
§ 8. 1. Wolne lokale wynajmuje się osobom w niżej wymienionej kolejności, które:
1) utraciły dotychczas zajmowane lokale mieszkalne na terenie Gminy w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;
2) wynajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki;
2. Przy rozpatrywaniu spraw , o których mowa w ust. 1 nie stosuje sie kryterium dochodowego.
§ 9. 1. Zakwalifikowania lokalu na lokal socjalny oraz przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal dokonuje Burmistrz Michałowa.
2. Część lokali socjalnych o niskim standardzie przeznacza się na pomieszczenia tymczasowe wykorzystywane na potrzeby osób eksmitowanych, które nie mają uprawnień do lokalu socjalnego.
§ 10. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom uprawnionym do lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego.
IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMIANY LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ ZAMIANY POMIĘDZY NAJEMCAMI LOKALI NALEŻĄCYCH DO TEGO ZASOBU A OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI LOKALE W INNYCH ZASOBACH
§ 11. 1. Zamiana lokali w rozumieniu niniejszych przepisów dotyczyć może tylko lokali faktycznie zajmowanych na podstawie tytułu prawnego.
2. Do zamiany dochodzi w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy uprawnionymi do ich zajmowania, za zgodą ZGKiM w Michałowie bądź podmiotu, zwanego dalej dysponentem lokalu, od uprawnień którego wywodzi swój tytuł prawny do lokalu uczestnik zamiany.
§ 12. Zamiana może polegać na:
1) zakończeniu dotychczasowych stosunków prawnych i zawarciu przez właściciela lub dysponenta lokalu nowych umów, dających takie samo prawo do lokalu, jakie wynikało z umów zakończonych;
2) dokonaniu przez zamieniających się użytkowników wzajemnej cesji praw i obowiązków związanych z zajmowanymi lokalami, za zgodą właściciela lokalu lub jego dysponenta;
3. Najemcy lokali socjalnych po spełnieniu kryterium dochodowego określonego w § 4 niniejszej uchwały, mogą dokonywać wzajemnej zamiany za zgodą kierownika ZGKiM w Michałowie;
4. Do zamiany lokalu socjalnego na lokal może dojść, gdy najemca posiada tytuł prawny i spełnia kryterium dochodowe określone w § 2 niniejszej uchwały po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej na podstawie § 16. ust. 1.
§ 13. 1. Zamiany pomiędzy najemcami lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy mogą odbywać się bez ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku zamiany zamieniający się, który ma dotychczas zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, nie miałby zaspokojonych potrzeb ze względu na powierzchnię uzyskanego lokalu.
2. Odmowa zgody na zamianę może nastąpić z ważnych przyczyn.
§ 14. 1. Zgoda na zamianę lokali powinna być uzależniona od spłacenia przez najemców całości zadłużenia związanego z najmem lokali będących przedmiotem zamiany.
2. W szczególnych sytuacjach można wyrazić zgodę na zamianę po wpłaceniu przez najemców co najmniej 60 procent zadłużenia wynikającego z najmu.
§ 15. 1. Jeżeli przedmiotem zamiany jest inne prawo niż najem, to w wyniku realizacji zamiany Gmina obejmuje to prawo, a dotychczasowy najemca lokalu komunalnego otrzymuje prawo do tego lokalu na prawach dotychczasowych (w postaci najmu).
2. Zmiany określone w ust. 1 dotyczą wyłącznie lokali znajdujących się na terenie Gminy Michałowo.
V. TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI ZAWIERANYCH NA CZAS NIEOZNACZONY I O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH ORAZ SPOSÓB PODDANIA TYCH SPRAW KONTROLI SPOŁECZNEJ
§ 16. 1. Dla zapewnienia społecznej kontroli rozpatrywania wniosków o najem wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Michałowo, Burmistrz w formie zarządzenia powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej „komisją”.
2. Do zadań komisji należy:
1) dokonanie oględzin pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu;
2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu;
3) sporządzanie projektu listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu zwaną dalej „listą”;
4) rozpatrywanie i opiniowanie zastrzeżeń wnioskodawców do projektu listy.
3. Do prawomocności obrad komisji niezbędna jest obecność na posiedzeniu ponad 50 procent składu komisji, w tym przewodniczącego.
4. Komisja wybiera przewodniczącego komisji oraz określa regulamin jej działania.
5. Posiedzenie komisji zwołuje Burmistrz Michałowa w miarę potrzeb. Burmistrz Michałowa zapewnia obsługę techniczno- kancelaryjną komisji.
6. Oględziny miejsca zamieszkania osób ubiegających się o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy winny być dokonywane przez co najmniej dwóch członków komisji.
7. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.
8. Komisja opiniując wnioski osób ubiegających się o najem lokali z zasobów Gminy zobowiązana jest do przestrzegania niniejszych przepisów.
§ 17. 1. Kolejność realizowania wniosków osób spełniających kryteria do wynajęcia lokalu i lokalu socjalnego jest proponowana przez komisję na podstawie oceny dotychczasowych warunków zamieszkania, warunków socjalnych i rodzinnych wnioskodawców, z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa określonych w § 8. ust. 1 pkt 2 oraz pozostałych kryteriów wymienionych w niniejszych przepisach.
2. Komisja przygotowuje projekt listy obejmującej ilość wnioskodawców równą przewidywanej ilości mieszkań.
3. Zasady i kryteria ustalone niniejszą uchwałą nie dotyczą osób, o których mowa w § 22.
§ 18. 1. Oddaje się lokale w najem bez zastosowania trybu opisanego w § 17. osobom wymienionym w:
1) § 3. pkt 3 uchwały,
2) § 8. pkt 1 i pkt 2 uchwały,
3) § 24 uchwały.
2. Tryb opisany w § 17. nie dotyczy także lokali wynajmowanych w wyniku realizowania zamiany lokali niedokonywanej w formie cesji praw i obowiązków najemcy.
§ 19. 1. Komisja ustala projekt listy sukcesywnie w ramach posiadanych wolnych zasobów mieszkaniowych.
2. Projekt listy podawany jest, do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 30 dni, z pouczeniem o terminie składania zastrzeżeń do tego projektu.
3. Złożone zastrzeżenia do projektu listy komisja rozpatruje w terminie 14 dni od daty utworzenia listy.
4. Listę zatwierdza Burmistrz Michałowa.
§ 20. Wniosek o wynajęcie wolnego lokalu lub poprawę warunków mieszkaniowych uznaje się za zrealizowany, jeśli wnioskodawca odmówi przyjęcia propozycji wynajęcia lokalu.
§ 21. 1. Lokal faktycznie zajmowany przez byłego najemcę, który utracił najem wyłącznie z powodu nieopłacania czynszu oraz opłat niezależnych obciążających najemcę, może być mu ponownie wynajęty, z zastrzeżeniem § 2. pod warunkiem, że spłaci w całości dług, który powstał w związku z korzystaniem z lokalu w okresie trwania najmu i bezumownego korzystania z lokalu.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można ponownie wynająć lokal byłemu najemcy, gdy uregulował on dług w co najmniej 60 procentach, a co do spłaty pozostałej części zawarto stosowną umowę.
3. Lokal o którym mowa w ust. 1, może być ponownie wynajęty osobom, które wstąpiłyby w stosunek najmu po byłym najemcy, gdyby najem trwał nadal po uzyskaniu opinii Komisji pod warunkiem:
1) wyrażenia zgody przez byłego najemcę,
2) spłaty całego zadłużenia dotyczącego tego lokalu,
3) ujęciu byłego najemcy jako osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania w tym lokalu.
§ 22. 1. Z zasobu mieszkaniowego Gminy, zawartego w § 2 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017, wydzieli się w miarę zaistniałych potrzeb lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmu na lokale związane ze stosunkiem pracy.
2. Lokale, o których mowa w ust. 1 wynajmuje się osobom, których zatrudnienie i zamieszkiwanie na terenie Gminy jest ważne dla realizacji zadań publicznych i społecznych w gminie Michałowo.
3. Do wynajmowania lokali, o których mowa w ust.1., nie stosuje się przepisów uchwały w zakresie określającym kryteria i tryb wynajęcia lokali.
4. Przydział lokalu następuje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
5. O wynajęciu lokalu decyduje Burmistrz Michałowa w formie zarządzenia, wskazując konkretny lokal i najemcę.
6. Umowy najmu zawiera się na czas nieokreślony lub na czas stosunku pracy.
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ LUB W LOKALU, W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO ŚMIERCI NAJEMCY
§ 23. 1. Jeżeli najemca opuszcza lokal z zamiarem rezygnacji z najmu, to osoby będące członkami jego gospodarstwa domowego, wspólnie z nim zamieszkałe opuszczają lokal w terminie trzech miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę.
2. Jeżeli najemca z ważnych powodów osobistych opuścił lokal i zrezygnował z najmu, to z osobami bliskimi najemcy wymienionymi w art. 691 § 1. Kodeksu cywilnego może być zawarta umowa najmu. Za ważne powody osobiste uzasadniające opuszczenie lokalu przez najemcę z pozostawieniem w nim domowników uznaje się w szczególności: zawarcie związku małżeńskiego, długotrwałą chorobę, odbywanie kary pozbawienia wolności, rozwód lub separację. Zamiar wynajęcia lokalu osobom bliskim powinien być zaopiniowany przez komisję.
§ 24. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, lecz nie wstąpiły w stosunek najmu, powinny lokal opuścić niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od śmierci najemcy.