ZAMÓW WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

pasek

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Zamówienie usługi pod nr tel:  (85) 7 131 790

Umowę na wywóz nieczystości pobierz: TUTAJ

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Burmistrza Michałowa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 05.12.2014r. zatwierdza się jednostkową cenę netto:

  1. wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 150,00 zł/szt.;

§ 2. Do wymienionej w § 1 ceny należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2015r. traci moc Zarządzenie Nr 292/14 Burmistrza Michałowa z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem 01.01.2014r.

 

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk