Zmiana opłat za wodę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Rozdz. 5 art. 24 p. 8) z dniem 01.01.2017r. opłata za dostawę 1 m³ wody ulega zmianie i będzie wynosić 2,58 za m³ brutto.

Zmiana obejmuje okres od dnia 01.01.2017r do 31.12.2017r.

Jednocześnie informujemy, że opłaty abonamentowe i cena za odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie.

pasek