PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADKÓW KOMUNALNYCH

pasek

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Michałowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.  

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

 • Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Michałowo, ul. Białostockiej 70

(baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie)

 • Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku  700 – 1500

 • Prowadzący Punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

ul. Białostocka 70, 16 – 050 Michałowo

W PSZOK zbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, w ilościach wskazujących na to iż nie pochodzą z działalności gospodarczej w następującym asortymencie:

 • papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe,
 • metale, w tym odpady opakowaniowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, itp.)
 • szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, oraz lustra i witraże,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Regulamin PSZOK Michałowo

pasek

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za wywóz śmieci: deklaracja

mieci

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Od 1 lipca 2013 całkowicie zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i tym samym w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina przejęła obowiązek ich zbierania, a właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do pokrycia kosztów z tym związanych, a zatem opłaty wnoszone przez Państwa do gminy są jedynie zwrotem kosztów gospodarki odpadami.

Dlaczego następuje zmiana?

Zmiana jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r., nr 132, poz. 622), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z jej zapisami każda gmina została zobligowana do przejęcia od właścicieli nieruchomości wchodzących w jej skład obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz określenia odpowiednią uchwałą rady gminy wysokości opłaty za ich wywóz.

WAŻNE! Co należało koniecznie zrobić przed 1 lipca?

1) Wypowiedzieć umowę dotychczasowemu odbiorcy śmieci. Jeśli tego nie zrobisz, możesz płacić podwójnie. Umowa musi przestać obowiązywać z dniem 30 czerwca. Sprawdź swój termin wypowiedzenia umowy!

2) Złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za wywóz śmieci do 30 kwietnia w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze w Urzędzie Miejskim)

3) Zadbać o to, aby posiadać odpowiedni pojemnik. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady oraz domów jednorodzinnych należy stosować pojemniki o pojemności minimum 80 l na gospodarstwo domowe. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości. Jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną i nieruchomości mieszane dopuszczalne są pojemniki od 240 l do 10000 l. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości.

Jakie będą obowiązywać stawki?

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób:

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 9,50 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 19,50 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 28,50 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 58,50 zł

 Gdzie znajdziesz deklarację?

 • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
 • Na stronie internetowej www.michalowo.eu
 • W linku obok deklaracja

Jak często należy płacić? Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

 • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 30 marca danego roku
 • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 30 czerwca danego roku
 • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 30 września danego roku
 • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 20 grudnia danego roku

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Co się stanie, jeśli nie będę płacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy.